Mua Bán

Quản lý hành chánh nhà nước và Quản lý ngành giáo dục đào tạo – Chương 1-2

291. Quản lý hành chánh nhà nước và Quản lý ngành giáo dục đào tạo
Tác giả: PHẠM VIẾT VƯỢNG (Chủ biên)
Nhà xuất bản: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – 2007
Người đọc: Phương Thơm
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
————————–
Sơ lược sách:
Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, quản lí hành chính nhà nước và công vụ, công chức
Chương 2. Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo
Chương 3. Điều lệ, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
Chương 4. Luật giáo dục và luật bảo vệ
chương 5. Thực tiễn giáo dục Việt Nam

———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn:batdongsandian.net


https://batdongsandian.net/mua-ban/

Chụp ảnh căn hộ Jovita Happy City | OneEra.vn

Previous article

Ước mơ của bé – Tập 07(Bác sĩ nha khoa)

Next article

2 Comments

 1. TẢI CÁC TIỂU LUẬN TÌNH
  HUỐNG KHÁC TẠI CÁC LINK SAU:

  1.  Xử lý tình huống giáo viên vi
  phạm tệ nạn xã hội đánh bạc ở trường Phổ thông cơ sở xã Hoà Bình huyện Bắc Sơn
  tỉnh Lạng Sơn

  Link tải: http://123doc.org/document/2647903-xu-ly-tinh-huong-giao-vien-vi-pham-te-nan-xa-hoi-danh-bac-o-truong-pho-thong-co-so-xa-hoa-binh-huyen-bac-son-tinh-lang-son.htm

  2.  Tiểu luận cuối khoá chương trình
  Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: phân biệt hành chính điều hành và hành
  chính tài phán để làm rõ công việc của hành chính nhà nước.

  Link tải: http://123doc.org/document/2647905-tieu-luan-cuoi-khoa-chuong-trinh-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-phan-biet-hanh-chinh-dieu-hanh-va-hanh-chinh-tai-phan-de-lam-ro-cong-viec-cua-hanh.htm

  3. Tiểu luận cuối khoá chương trình
  Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng
  chỉ không hợp pháp tại trường mầm non xã Q, huyện Bắc Hà, Tỉnh Lạng Sơn

  Link tải: http://123doc.org/document/2647912-tieu-luan-cuoi-khoa-chuong-trinh-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-xu-ly-tinh-huong-su-dung-van-bang-chung-chi-khong-hop-phap-tai-truong-mam-non-xa-q.htm

  4. Tiểu luận cuối khoá chương trình
  Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO THỰC TRẠNG VÀ
  GIẢI PHÁP

  Link tải: http://123doc.org/document/2647916-tieu-luan-cuoi-khoa-chuong-trinh-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-bao-hiem-y-te-cho-nguoi-ngheo-thuc-trang-va-giai-phap.htm

  5. Tiểu luận cuối khoá chương trình
  Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật,
  giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường
  Đại học, Cao đẳng, TCCN

  Link tải: http://123doc.org/document/2647919-tieu-luan-cuoi-khoa-chuong-trinh-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-tang-cuong-cong-tac-pho-bien-phap-luat-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-dao-duc-cho-hoc.htm

  6. Tiểu luận cuối khoá chương trình
  Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế

  Link tải: http://123doc.org/document/2647922-tieu-luan-cuoi-khoa-chuong-trinh-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-linh-vuc-thue.htm

  +7. Tiểu luận cuối khoá chương trình
  Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Xử lý vi phạm về việc khai thác khoáng sản
  gây ô nhiễm môi trường tại Phường S, Thị xã Cao Bằng

  Link tải: http://123doc.org/document/2647927-tieu-luan-cuoi-khoa-chuong-trinh-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-xu-ly-vi-pham-ve-viec-khai-thac-khoang-san-gay-o-nhiem-moi-truong-tai-phuong-s-thi.htm

  8. tiểu luận tình huống chuyên
  viên: Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên trong cơ sở giáo dục trên
  địa bàn thành phố Hà Nội

  Link tải: http://123doc.org/document/2663999-tieu-luan-tinh-huong-chuyen-vien-giai-quyet-che-do-chinh-sach-cho-can-bo-giao-vien-trong-co-so-giao-duc-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi.htm

  9. Tiểu luận tình huống ngạch
  chuyên viên: Xử lý tình huống về việc phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc
  học tập của con, em mình trên địa bàn xã Phú Châu Huyện Ba Vì

  Link tải:  http://123doc.org/document/2664001-tieu-luan-tinh-huong-ngach-chuyen-vien-xu-ly-tinh-huong-ve-viec-phu-huynh-chua-quan-tam-dung-muc-den-viec-hoc-tap-cua-con-em-minh-tren-dia-ban-xa-phu-.htm 

  10.  tiểu luận ngạch chuyên viên: Xử
  lý tình huống nữ sinh viên trường Đại học G bị xâm hại, nhìn từ góc độ công tác
  quản lý sinh viên”

  Link tải: http://123doc.org/document/2664007-tieu-luan-ngach-chuyen-vien-xu-ly-tinh-huong-nu-sinh-vien-truong-dai-hoc-g-bi-xam-hai-nhin-tu-goc-do-cong-tac-quan-ly-sinh-vien.htm

  11. tiểu luận tình huống: xin xây
  dựng đường dây tải điện

  Link tải: http://123doc.org/document/2812555-tieu-luan-tinh-huong-xin-xay-dung-duong-day-tai-dien.htm

  12. thực trạng và giải pháp nâng cao
  chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Trường mầm non xã Kim Sơn
  – Huyện Lục Ngạn

  Link tải: http://123doc.org/document/2812556-thuc-trang-va-giai-phap-nang-cao-chat-luong-cong-tac-soan-thao-va-ban-hanh-van-ban-tai-truong-mam-non-xa-kim-son-huyen-luc-ngan.htm

  13. Xử lý trường hợp vi phạm Luật
  thuế GTGT kê khai xin hoàn thuế GTGT không đúng, gây thất thu cho ngân sách Nhà
  nước và biện pháp xử lý của cơ quan Nh

  Link tải: http://123doc.org/document/2812556-thuc-trang-va-giai-phap-nang-cao-chat-luong-cong-tac-soan-thao-va-ban-hanh-van-ban-tai-truong-mam-non-xa-kim-son-huyen-luc-ngan.htm

  14. Hoạt động soạn thảo văn bản tại
  UBND xã Hải Hòa Thực trạng và giải pháp

  Link tải: http://123doc.org/document/2855154-hoat-dong-soan-thao-van-ban-tai-ubnd-xa-hai-hoa-thuc-trang-va-giai-phap.htm

  15. Tiểu luận quản lý nhà nước: Quỹ
  tín dụng nhân dân

  Link tải: http://123doc.org/document/2855184-tieu-luan-quan-ly-nha-nuoc-quy-tin-dung-nhan-dan.htm

  16. Tiểu luận quản lý nhà nước:
  “Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Nam Đàn”.

  Link tải: http://123doc.org/document/2855185-tieu-luan-quan-ly-nha-nuoc-nang-cao-chat-luong-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tren-dia-ban-huyen-nam-dan.htm

  17. Tiểu luận quản lý nhà nước:
  Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính

  Link tải: http://123doc.org/document/2855186-tieu-luan-quan-ly-nha-nuoc-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh.htm

  18. Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch
  chuyên viên: Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh, trách nhiệm thuộc về ai

  Link tải: http://123doc.org/document/2855191-tieu-luan-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-hau-qua-cua-viec-khong-dang-ky-khai-sinh-trach-nhiem-thuoc-ve-ai.htm

  19. Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch
  chuyên viên: nghiên cứu và điều chỉnh chính sách đất đai

  Link tải: http://123doc.org/document/2855192-tieu-luan-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-nghien-cuu-va-dieu-chinh-chinh-sach-dat-dai.htm

  20. Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch
  chuyên viên: Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường
  hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

  Link tải: http://123doc.org/document/2855196-tieu-luan-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-tranh-chap-bat-dong-san-thua-ke-la-quyen-su-dung-dat-doi-voi-truong-hop-dat-chua-duoc-cap-giay-chung-nhan.htm

  21. Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch
  chuyên viên: Công tác tiếp dân

  Link tải: http://123doc.org/document/2855222-tieu-luan-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-cong-tac-tiep-dan.htm

  22. Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch
  chuyên viên: Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Link tải: http://123doc.org/document/2855222-tieu-luan-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-cong-tac-tiep-dan.htm

  23. Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch
  chuyên viên: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính theo pháp luật
  khiếu nại, tố cáo, tố cáo hiện nay”

  Link tải: http://123doc.org/document/2855224-tieu-luan-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh-theo-phap-luat-khieu-nai-to-cao-to-cao-hien-nay.htm

  24. Tiểu luận tình huống quản lý nhà nướcNâng cao
  hiệu quả tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong việc cấm hút thuốc
  nơi công cộng, công sở

  Link tải: https://123doc.org/document/4331670-tieu-luan-tinh-huong-quan-ly-nha-nuocnang-cao-hieu-qua-to-chuc-thuc-hien-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-viec-cam-hut-thuoc-noi-cong-cong-cong-s.htm

 2. Chanh Đào Ngâm Đường Phèn có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu, kháng viêm, tiêu độc vừa lạ nước giải khát rất tuyệt vào mùa nóng. Vì bên trong Chanh Đào Ngâm Đường Phèn, ở vỏ chanh chứa nhiều tinh dầu có tác dụng trị ho, cảm cúm, hạ sốt. HotlineĐặt HàngLiên HệMua NgayOrderGọi : 0918 464 536 Đặt Hàng Oline : http://nuhawa.com/san-pham/chanh-dao-ngam-duong-phen/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *