Cho Thuê

HIỂN ĐẠO TẠI THẾ, MỪNG LỄ ĐỨC NGÔ, BỒI TÔ PHẨM BÁU.

0· Tư liệu : Lịch sử Quan Phủ Ngô-Văn-Chiêu, in lần 5, 1962.
. Nguồn background:
· Chân thành CẢM ƠN các Bạn đã đồng hành và chia sẻ.
Xin mời Các Bạn truy cập “THIÊN-NHƠN-ĐẠO” để xem các Video clip khác trong Kênh hoặc bấm nút Đăng ký nếu thích (Minh Dân).

Quan Phủ Ngô-Văn-Chiêu, Đạo hiệu Minh-Chiêu, khi còn sanh tiền, là người đầu tiên và duy nhất được Đức Thượng-Đế đưa Chơn-Linh về Linh-Tiêu Bửu Điện, truyền dạy Bí Pháp Cao-Đài Đại-Đạo Chiếu-Minh Tam-Thanh Vô-Vi, vào đầu năm 1921. Sau 9 năm y Pháp hành trì, Đức Ngô đã Hiển Đạo tại thế, Xuất Thần vân du nhiều nơi để tùy duyên hóa độ môn đồ. Cụ thể vào giờ Ngọ, ngày mùng 5 tháng 3 năm Canh Ngũ (1930) khi chư nho Đàn Hiệp-Minh Cái Khế, Cần-Thơ, hội nhau cúng Trời Phật và phò loan thì Ngài đương ngồi ở đơn phòng riêng, trên lầu 3, số 110 đường Bonard Saigon, (nay là đường Lê Lợi, Q. 1); Nhưng Ngài lại Xuất Thần đi dạo chơi cùng Đức Vân-Trung-Tử Đại-Tiên. Lúc ngang qua Đàn Hiệp-Minh, thấy chư nho thành kỉnh trong việc cúng kiếng và có người nhắc đến Ngài nên Ngài và Đức Vân-Trung-Tử đã giáng điển cho chung Bài thi sau đây:

Xuân giao phưởng phất hạ trùng nhiên,
Ngoạn cẩm VÂN-TRUNG thạch động tiền.
Võ-Trụ hoằng khai thành giác cố,
Đống lương Đạo mỹ nghiệp hoàng duyên.
Thành tâm thủ lễ sanh CHIÊU ĐỊA,
Lạc ý quang nhơn vận đạt Thiên.
Minh hóa di thân triêm phổ chúng,
Anh-linh hàm vịnh cổ kim truyền.

Bài thi có tên“VÂN-TRUNG” ; Còn “CHIÊU ĐỊA”, là danh hiệu của Đức Ngô lúc sanh tiền, được nhiều người tặng cho vì Ngài có cái bụng lớn như ông Địa. Sau được hỏi lại, Ngài xác nhận đó là sự thật. Ngoài ra còn có những giai thoại khác về Đức Ngô đã được các vị Tiền bối Chiếu-Minh kể lại là:
1-Như ai muốn tu, Ngài chỉ Thiên Bàn và nói: “Đến xin với Ổng, nếu được thì tôi chỉ cho tu. Xin là “Xin Keo” với Đức Thượng Đế đó. Dù Ngài đã truyền Bí Pháp cho hơn 20 môn đồ tu luyện nhưng là Ngài thừa lịnh của Đức Thượng Đế chớ không tự ý. Thế nên Ngài không cho ai gọi mình là Thầy, không cho ai lạy mình và cũng không nhận lễ vật gì của ai dù là một thẻ nhang. Ngài đã chủ trương “Tự lực cánh sinh và Nhứt hào Vô phạm”.
2-Chuyện kể Bà Minh Hồng có lần đem mấy bao gạo đến nhà Ngài nhưng rồi gạo đó Bạn Đạo nấu hoài không chín.
3-Còn ở Cần Thơ có ông Đốc Thượng. Một đêm nọ, sau khi công phu xong, ông rảo bước ra sân thưởng trăng. Chợt nhìn lên Mặt Trăng tròn, sáng vằng vặc, ông bỗng thấy hình Đức Ngô trên đó. Ông bèn lạy lia lịa, rồi nghĩ: Từ xưa, người mở Đạo là Giáo-Chủ; như Đức Khổng Tử là Giáo-Chủ Đạo Nho, Đức Lão Tử là Giáo-Chủ Đạo Tiên, Đức Thích Ca là Giáo-Chủ Đạo Phật. Nay Đạo Cao Đài được Đức Thượng-Đế khai mở, nhưng Cha là Vô-Hình và đã phong cho Đức Ngô là Anh Cả Giáo Tông, lại trao Quyền Pháp cho Ngài, vậy Ngài là Giáo Chủ Hữu-Hình chớ còn ai nữa?
Nghĩ vậy, ông Đốc Thượng bèn đem hình Đức Ngô để lên thờ, dưới Thiên Nhãn và Thập Tự Tam Thanh. Việc này nhanh chóng lan truyền trong phái Chiếu Minh và mọi người còn biết thêm là vào giờ khắc ông Thượng thấy Đức Ngô trên mặt trăng thì ở SaiGon: Đức Ngô và ông Lê-Văn-Huấn đang cùng đi dạo mát dưới trăng. Ông Huấn bỗng nhìn lên mặt trăng và hết hồn khi thấy Đức Ngô trên đó, dù Ngài đang đứng cạnh ông.Thế là tất cả môn đồ Chiếu Minh đều đồng tâm, nhứt ý thờ hình Đức Ngô, chớ Ngài không có bảo ai thờ Ngài cả. Vả lại, Thầy Thượng-Đế cũng đã từng dạy: “Khi ý chung của các con là ý Thầy- Thầy là các con, các con là Thầy”.
Sau khi liễu Đạo, ông Thượng được Thượng-Đế ân phong Quả Vị là NHỨT-BỬU CHƠN-NHƠN, và ông Huấn là ĐẠO-ĐỨC KIM-TIÊN.
Xin mời các Bạn nghe Bài thơ khoán thủ :

MỪNG LỄ ĐỨC NGÔ, BỒI TÔ PHẨM BÁU

MỪNG ngày Hiển Đạo tại thế gian,
LỄ trọng, trùm bao ánh Đạo vàng.
ĐỨC Thánh chói ngời vầng Nguyệt rạng,
NGÔ Tiên chiếu tỏa Thái-Dương quang.
BỒI vun Bí-Pháp, hồi Ngôi hưởng,
TÔ điểm Chơn-Truyền, phục Vị ban.
PHẨM đắc Cao-Đài, siêu giá ngọc,
BÁU gìn Tối thượng, Pháp vinh vang.

Vang danh cõi trần hoàn độ chúng,
Học theo Thầy hành đúng Bổn-Nguyên,
Đức Ngô gương mẫu trần miền,
Chơn-Truyền thừa lịnh, nhơn-hiền chuyển khai.
Đức-Tánh-Hạnh y bài rèn tập,
Hiệp Khí-Thần hòa lập Đơn-Linh.
Chẳng thêm, chẳng bớt khuôn in,
Luyện tu đúng Bổn Pháp-Kinh Cha Trời.
Chín năm đã tuyệt vời Thần hóa,
Nhị-Xác-Thân vàng đá tỏ tường.
Minh thông khắp cõi trần dương,
Với Vân-Trung-Tử , du phương dạo cùng.
Đức Ngô-Chiêu tùy tùng nhơn nguyện,
Giáng Đàn Cơ vận chuyển điển thanh.
Cho đời soi thấy gương lành,
Hành trì theo Đấng Cha thành Đạo Cao.
Trải trần trược xiết bao thử thách,
Vẫn kiên gan lau lách vượt qua.
Ngôi-Hai Giáo-Chủ thay Cha,
Pháp quyền chưởng quản, một Tòa Vô-Vi.
Mừng Kỷ niệm ân tri muôn thuở,
Lạy mừng Thầy, hớn hở khâm tuân,
Noi theo Chánh Đạo huân chưng,
Một bầu Tiên dược, mấy tuần rưới chan.
Giải thoát khỏi trần gian khổ lụy,
Vĩnh sanh trường nhờ dĩ Kim-Thân.
Nhớ ngày Thầy đã lâm trần,
Môn đồ theo gót, đặc ân ban hồng.

Nguồn:batdongsandian.net


https://batdongsandian.net/cho-thue/

[94/300] Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa – Cha Giuse Long

Previous article

AMIANA 5* Вьетнам Нячанг обзор – отель АМИАНА 5* Нячанг видео обзор

Next article

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *